Yorubu Twins

 

"Yoruba Twins"
Original watercolor 10" x 10" framed to 12"x 12"

 

 

Twins rule among the Yoruba.